slider banner

1. აკრძალვები და შეზღუდვები

1.1. მომხმარებლის სახელთან დაკავშირებული აკრძალვები

1.1.1 იკრძალება მონაწილის ნიკნეიმში შემდეგის გამოყენება:

1.1.2 უტაქტო, უცენზურო ან შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები.

1.1.3. ვებ-საიტების მისამართების სახელწოდებები.

1.1.4.  გრამატიკული შეცდომებით( განზრახ) დაწერილი გამონათქვამები.

1.1.5. იკრძალება ფოტოსურათის ფორუმზე განთავსება, მათ შორის ავატარად ან პროფილის ფოტოდ გამოყენება, თუ:

1.1.6. იკრძალება ნიკნეიმის გადაცემა სხვა პირისთვის, ან ერთი ნიკნეიმის კოლექტიური გამოყენება რამდენიმე პირის მიერ.

1.1.7. იკრძალება ნიკნეიმების მიტაცება, ანუ რეგისტრაცია იმ მიზნით, რომ სხვების მიერ არ მოხდეს მათი გამოყენება.

1.2. სხვა ზოგადი აკრძალვები

1.2.1 ეროვნული, რასობრივი ან რელიგიური შუღლის გაღვივება, ანუ სხვადასხვა ეროვნების, რასის ან რელიგიური მრწამსის მქონე მოქალაქეებს შორის კონფლიქტის შექმნის მცდელობები.

1.2.2 ეროვნული პატივმოყვარეობის შელახვა, ანუ კონკრეტული ეროვნების მიმართ დისკრიმინაციული ხასიათის გამოვლინება შეუფერებელი ფორმით. ამ პუნქტს განეკუთვნება უადგილო, შეუფერებელი ან შეურაცხმყოფელი ეპითეტების ხმარება რომელიმე ეროვნების მისამართით.

1.2.3. მოქალაქეების რელიგიის, ეროვნების, ეთნიკური წარმომავლობის, რასობრივი დამოკიდებულების, პოლიტიკური შეხედულებების, მსოფლმხედველობის, სქესის ანაც სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე მათი შეურაცხყოფა, დისკრიმინაცია. გამოკვეთილობის, უპირატესობის ანაც არასრულფასოვნების პროპაგანდა, ანუ მოქალაქეების შეფასებების გავრცელება(პიროვნულობის, მათი შესაძლებლობების, ქცევის) განპირობებული მათი დამოკიდებულებით რელიგიისადმი, აგრეთვე რელიგიურობის, ეროვნულობის ანაც რასობრივი მიკუთვნების მიხედვით.

1.2.4. მცდარი ინფორმაციის მიზანმიმართული გამოქვეყნება ან ცილისწამება. კერძოდ, იკრძალება საკუთარი თავის სხვა პიროვნებად წარდგენა ან იმ სიცრუის განცხადება.

1.2.5. ძებნა, ბმულების დადება, პორნოგრაფიული მასალების განხილვა.

1.2.6. ინფორმაციის პუბლიკაცია, რომლის გამხელის უფლებაც თქვენ არ გაქვთ. მაგალითად, მასალების, რომლებიც შეიცავენ სახელმწიფოებრივ, სამსახურეობრივ ან კომერციულ საიდუმლოებას, აგრეთვე, საავტორო უფლებების, მესაკუთრის უფლებების, პირადი ცხოვრების საიდუმლოებისა და პირადი მონაცემების დამრღვევი ინფორმაცია.

4.3.6. უხამსი, უტაქტო, უცენზურო, შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები.

4.3.6.1. იკრძალება ნებისმიერი უტაქტო ან შეურაცხმყოფელი გამონათქვამი.

1.2.7. იკრძალება უცენზურო ლექსიკის გამოყენება;

1.2.8. იკრძალება ჟარგონული ან განზრახ არაკორექტული მიმართვები ნეგატიური ელფერით.

1.2.9. შეტყობინებათა მიკუთვნებას იმ კატეგორიისადმი, რომელიც ექვემდებარება წესების ამ პუნქტს, განსაზღვრავს ფორუმის ადმინისტრაცია.

2. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ თანხმობა

თქვენ ადასტურებთ, რომ ინფორმირებული ხართ, თქვენი თანხმობით, თქვენი იმ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ, რომელთაც გვაწვდით, როდესაც სარგებლობთ ჩვენი ინტერნეტ პლატფორმებითა და ჩვენი საქმიანობიდან გამომდინარე სხვა და სხვა მომსახურებით, და მათ შორის, ჩვენ ვებ-გვერდზე განთავსებული ფორმების შევსებით, ან სხვაგვარად თქვენი პერსონალური მონაცემების ჩვენთვის მოწოდებით, ადასტურებთ და აცხადებთ თანხმობას თქვენ მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.

თქვენ მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ თანხმობით, აცხადებთ და ადასტურებთ, რომ აღნიშნული პერსონალური მონაცემების, მათ შორის, სახელი და გვარი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მობილურის ნომერი, ან/და სხვა სახის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავება შესაძლოა განხორციელდეს შემდეგი მიზნ(ებ)ით:

  • იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე მომსახურების გაწევის მიზნით;
  • იურიდიული დახმარების სამსახურის  საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე კონსულტაციის გაწევის მიზნით;

 

2.1. პერსონალური მონაცემების გაუმჟღავნებლობა

იურიდიული დახმარების სამსახური არ გადასცემს მესამე პირებს თქვენ პერსონალურ მონაცემებს, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა:

  • თქვენი თანხმობით;
  • მოქმედი კანონმდებლობებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;