slider banner

Ари акодекс хықәкыс иамоуп ахәыҷқәа рыбзабаа аиқәыршәара Қырҭтәылатә аконституциа, ахәыҷқәа рзинтә конвенциа, уи иацу ақтқәеи, аҳәынҭқарра ала азхаҵара змоу егьырҭ жәларбжьаратәи азинтә ақтқәа аеффекттә имплентациа аиқәыршәара

გადადით ბმულზე